O NAS

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
OSP Cieszyn-Pastwiska

Nabór do MDP – więcej informacji w zakładce Nabór 2018 😉 Zaglądaj do nas co chwilę !


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ CIESZYN-PASTWISKA
Regulamin MDP CIESZYN-PASTWISKA


Przy OSP działa tylko jedna drużyna, która dzielona jest na sekcje.
Podział drużyny na sekcje:
według wieku:
–    6 – 10 lat     “Sekcja Iskierki”
–   11 – 14 lat   “Sekcja Płomyki”
–   15 – 18 lat   “Sekcja Young FireFighters”
Opiekunem MDP jest  Tomasz Jaworski – Z-ca Naczelnika OSP Cieszyn-Pastwiska

Zadania MDP

Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:
– udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
–    podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
– organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.;
–    rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki;
–    podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP;
–    działalność wolontariacka.
Drużyna stanowi integralną część składową jednostki OSP i realizuje jej uchwały.

Ślubowanie Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.