Nabór 2018

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
OSP Cieszyn-Pastwiska

Nabór  MDP  2018 trwa przez cały rok lub do odwołania :
– wystarczy wypełnić Deklaracje do MDP Cieszyn-Pastwiska  – do pobrania poniżej
 (pdf.) 😉

Deklaracja do MDP Cieszyn-Pastwiska

Po wypełnieniu Deklaracji, należy dostarczyć ją podpisaną do jednostki OSP Cieszyn-Pastwiska. 

Jeżeli masz pytania napisz do nas! Napewno odpowiemy 🙂

Do drużyny mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 6 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców względnie pełnoprawnego opiekuna na deklaracji członkowskiej.
Pełnoprawnym członkiem drużyny staje się kandydat po złożeniu ślubowania.

Przy OSP działa tylko jedna drużyna, która dzielona jest na sekcje.
Zarząd OSP na wniosek opiekuna MDP ustala kryteria podziału drużyny na sekcje:
według wieku:
–    6 – 10 lat     “Sekcja Iskierki”
–   11 – 14 lat   “Sekcja Płomyki”
–   15 – 18 lat   “Sekcja Young FireFighters”

Opiekunem MDP jest  Tomasz Jaworski – Z-ca Naczelnika OSP Cieszyn-Pastwiska

Zadania MDP

Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:
– udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
–    podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
– organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.;
–    rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki;
–    podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP;
–    działalność wolontariacka.
Drużyna stanowi integralną część składową jednostki OSP i realizuje jej uchwały.

Ślubowanie Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.